RODO

Administratorem danych osobowych jest KC INVESTMENTS KAROL CALIŃSKI z siedzibą w Oleśnicy, ul. Bogusława Psujka, nr 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@kcinvestments.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Informujemy, iż Karol Caliński na podstawie wpisu do CEIDG prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą KC Investments Karol Caliński z siedzibą w Oleśnicy, ul. Bogusława Psujka, nr 2 , NIP 9111792902 REGON 020308886 będący właścicielem portalu www.kcinvestments.pl udostępnia treści w poszanowaniu prywatności jego Użytkowników oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z portalu internetowego. Korzystanie z portalu jest jednoznaczne z akceptacją zasad przyjętej Polityki Prywatności oraz wyrażeniem zgody na używanie plików cookies.

Wszelkie materiały, informacje, dane, w szczególności układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w portalu są prawnie chronione na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017r., poz. 880) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 776). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji bez uprzedniej, pisemnej zgody Karola Calińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KC Investments Karol Caliński z siedzibą 56-400 Oleśnica ul. Psujka 2, NIP 9111792902 REGON 020308886

Polityka wykorzystywania informacji w formularzach kontaktowych
1.KC Investments Karol Caliński jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) i przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego www.kcivestments.pl
2.KC Investments Karol Caliński realizuje obowiązek informacyjny w stosunku do osoby, której dane pozyskał w ramach formularza internetowego lub poczty internetowej w postaci kontaktu o charakterze handlowym. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio lub listownie na adres korespondencyjny:KC Investments KarolCaliński ul. Psujka 2, 56-400 Oleśnica lub mailowo na adres biuro@kcinvestments.pl .
3. Informacje o aktywności użytkowników w usługach internetowych udostępnionych przez KC Investments Karol Caliński podlegają rejestrowaniu w warstwie serwerowej w postaci logów systemowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi może podlegać czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół szyfrowany HTTPS, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Portal internetowy Firmy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika i może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane zawarte w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim. Są one przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. kontakt o charakterze handlowym.
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres wynikający z celu, w jakim będą przetwarzane tzn.:
a) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 dot. art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO (gdy Państwo wyraziliście na to zgodę oraz w celu zawarcia i realizacji umowy, obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej), możemy przechowywać podane przez Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
b) przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 dot. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Państwa dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – nie dłużej niż 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
7. Państwa prawa: W dowolnym momencie macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji swoich praw możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem firmy KC Investments Karol Caliński, 56-400 Oleśnica, ul. Psujka 2.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Polityka wykorzystywania plików „cookies”
1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl